За общината - Климат

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:03

Климатът в централните части на Родопите е най-благоприятен за туристически дейности и има положителни био-климатични характеристики за туризъм и отдих в сравнение с климата на всички останали планини в страната.

Районът попада в преходно континенталната климатична област.
Зимата е продължителна, но мека с обилни валежи от сняг. Средната месечна температура за месец януари е от 7С до 2С. Снежната покривка по високите била се задържа до края на месец май и създава добри условия за практикуване на зимни спортове.
Лятото е прохладно като най-високи средни дневни температура за месец юли са 18С - 19С. Влажността на въздуха е най-висока през месец януари – 80% и най-ниска през периода юли – октомври – 60%. Тук са най-малко дните със силен вятър или с мъгла в сравнени с другите планини в страната.

Разглежданият район е с най-голям брой дни със слънчево греене и ясни нощи, сравнени с останалите райони на сраната. Тук се срещат уникална природна даденост – отрицателно йонизиране на въздуха, влияещо изключително благоприятно на човешкото здраве, зареждайки с нови сили и енергия.

Гъстите иглолистни гори, покриващи билата на планината, произвеждат така наречените фитонциди, правещи въздухът особено здравословен за астматично-болни хора.
Oбщина Мадан попада в континентално-средиземноморската област, южнобългарската климатична подобласт, източнородопски и ниско климатичен район, а частите над 1000 м н.в. в планинска климатична област на същата подобласт. Средната годишна температура е 10 С, средногодишната влажност на въздуха – 77,25 %, а средната продължителност на дните със снежна покривка в годината е 70.


Търсене