Търгове и конкурси


25.07.2022
ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №168/16.06.2022г. на кмета на община Мадан   ОБЯВЯВА:   КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ   Място на работа: град Мадан, ул. „Република“ №4. Характер на работа – организация, ръководство и...

17.06.2022
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН          В изпълнение на Решение  № 436/27.05.2022 г. по Протокол № 38 на Общински съвет - Мадан и Заповед с №РД-166/14.06.2022 г.  на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 05.07.2022 г. в сградата на ОбА...

16.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №168/16.06.2022г. на кмета на община Мадан   ОБЯВЯВА:   КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ   Място на работа: град Мадан, ул. „Република“ №4. Характер на работа – организация, ръководство...

03.06.2022
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН   Във връзка  с  Решение № 424/29.04.2022 г. на ОбС - Мадан и  на основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА,      О Б Я В Я В А   І. Процедура за провеждане на ПУБЛИЧеН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се...

27.05.2022
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН          В изпълнение на Решение №427 от 29.04.2022 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-138  от 23.05.2022 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 10.06.2022 г....

01.03.2022
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН   Във връзка  с  Решение        №384/28.01.2022 г. на ОбС - Мадан и  на основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.83, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА,      О Б Я В Я В А   І. Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се...

Търсене