Търгове и конкурси


20.09.2022
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН   Във връзка  с Решения с  № 476/26.08.2022г., №  473/26.08.2022г., №  474/26.08.2022 г. и №  475/26.08.2022 г. на ОбС - гр. Мадан и  на основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - гр. Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА О      Б      Я     В      Я      В      А          І....

20.09.2022
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН        В изпълнение на Решение № 480/26.08.2022 г.  на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-259 от 13.09.2022 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 06.10.2022 г. в...

24.08.2022
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН        В изпълнение на Решение № 455/29.07.2022 г.  на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-240 от 24.08.2022 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 14.09.2022 г. в...

25.07.2022
ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №168/16.06.2022г. на кмета на община Мадан   ОБЯВЯВА:   КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ   Място на работа: град Мадан, ул. „Република“ №4. Характер на работа – организация, ръководство и...

17.06.2022
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН          В изпълнение на Решение  № 436/27.05.2022 г. по Протокол № 38 на Общински съвет - Мадан и Заповед с №РД-166/14.06.2022 г.  на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 05.07.2022 г. в сградата на ОбА...

16.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №168/16.06.2022г. на кмета на община Мадан   ОБЯВЯВА:   КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ   Място на работа: град Мадан, ул. „Република“ №4. Характер на работа – организация, ръководство...

Търсене