Търгове и конкурси


27.08.2021
ОБЩИНА   МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН   Във връзка  с Решение № 296/30.07.2021 г.  на ОбС - гр. Мадан и  на основание чл.37, ал.1  от ЗОС, чл.72, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Общински съвет  Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА  ОБЯВЯВА  І. процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе от  11.30 часа на  15.09.2021  год. ...

27.08.2021
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН          В изпълнение на Решение № 277/25.06.2021 г. и Решение № 310/30.07.2021 г. /за изменение/ на Общински съвет – Мадан и Заповед с №РД-338 от 25.08.2021 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан.   О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване,...

30.07.2021
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН          В изпълнение на Решение №279 от 25.06.2021 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-308  от 29.07.2021 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе на 18.08.2021 г. в...

27.07.2021
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН          В изпълнение на Решение №278 от 25.06.2021 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-305  от 23.07.2021 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 16.08.2021 г....

20.07.2021
  ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН   Във връзка  с  Решения         №288/25.06.2021г.; №289/25.06.2021г.; №290/25.06.2021г.  и №291/ 25.06.2021 г.  на ОбС - Мадан и  на основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА,      О Б Я В Я В А          І. процедури за провеждане на ПУБЛИЧНИ...

18.06.2021
ОБЯВЛЕНИЕ Община Мадан, на основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 7, ал. 12 и §1 от ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА), и на основание Заповед №РД-233/15.06.2021 г. на кмета на община Мадан,   ОБЯВЯВА конкурс за заемане по трудово...

Търсене