Услуги - Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:04

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МАДАН ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ ПО РЕДА НА ЗДОИ

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 08:00-17:00 часа.

Формуляр на заявлението може да намерите тук

ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Предпоставките и правилата за достъпът до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация – ЗДОИ /Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г./

В чл. 2 от този закон се съдържа определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:

ОФИЦИАЛНА: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, СЪЗДАВАНИ, ОБРАБОТВАНИ И СЪХРАНЯВАНИ В ОБЩИНА МАДАН, ПОДЛЕЖАЩА НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА

Заповед за определяне Комисия за разглеждане на заявления по ЗДОИ

Отчет за дейността на Комисия по ЗДОИ при община Мадан за 2017г.

Отчет за дейността на Комисия по ЗДОИ при община Мадан за 2018г.

Отчет за дейността на Комисия по ЗДОИ при община Мадан за 2019г.

Актуална информация по чл.15, ал1 от ЗДОИ

Отчет за дейността на Комисия по ЗДОИ при община Мадан за 2020г.


Наименование Брой тегления
Отчет за дейността на Комисия по ЗДОИ при община Мадан за 2021г. 305 Изтегли документ с име "Отчет за дейността на Комисия по ЗДОИ при община Мадан за 2021г."
Отчет за дейността на Комисия по ЗДОИ при община Мадан за 2020г. 691 Изтегли документ с име "Отчет за дейността на Комисия по ЗДОИ при община Мадан за 2020г."

Търсене