За общината - Население

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:03

Най-силно влияние за намаление на населението оказват промените в неговото естествено движение. Област Смолян като цяло през последните години се характеризира с механичен прираст Община Мадан е с механичен отлив. Негативните тенденции в развитието на демографските процеси водят и до промени във възрастовата структура на населението. Продължава да се задълбочава процесът на неговото остаряване. Този процес оказва влияние върху формирането на трудовия потенциал в общината и най-вече върху неговото възпроизводство. Населението в трудоспособна възраст намалява, като в същото време се увеличава населението в нетрудоспособна възраст.

Като цяло България има отрицателен естествен прираст, който се наблюдава и в община Мадан.

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес  в община Мадан към 15.09.2018 г. 

ТАБЛИЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС област СМОЛЯН община МАДАН към 31.12.2017г.

ТАБЛИЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС област СМОЛЯН община МАДАН към 15.03.2019г.За повече информация посетете: http://www.grao.bg/esgraon.html


Търсене