ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ


14.09.2021
На  основание чл.39, ал.2, от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината,  че е изработен Проект за санитарно-охранителна зона около ТК-1 в УПИ-I, кв.19 по Частичен регулационен план на...19.08.2021
Община Мадан, на основание  чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че във връзка с постъпило заявление вх.№9600-1318/28.05.2021г. от Елеонора Емилова Маджарова и приложено геодезично заснемане, е издадена Заповед № К-16 от 29.07.2021г. на Кмета на община Мадан, с която е одобрен  проект за изменение на плана на с. Боровина, като от част от имот  пл.№ 205 се образува  нов  имот  с пл.№266 с площ 954 кв.м.,...

19.08.2021
Община Мадан, на основание  чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че във връзка с постъпило заявление вх. №9600-1317/28.05.2021г. от Стефан Асенов Маджаров и приложено геодезично заснемане, е издадена Заповед № К-15 от 29.07.2021г. на Кмета на община Мадан, с която е одобрен  проект за изменение на плана на с. Боровина, като от част от имот  пл.№ 205 се образува  нов  имот  с пл.№265 с площ 504,2...

13.08.2021
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси оповестявам датата за публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Мадан към 31.12.2020 г., която е 25.08.2021 година в 16:00часа в заседателната зала на ОбС - Мадан /етаж IV в сградата на общинска администрация/. Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета, могат да го направят всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа...

Търсене