Стратегии, планове, програми

Дата на публикуване: 20.10.2017 14:22

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАДАН 2011-2015 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАДАН 2014-2020
приложения Анекс1 и Анекс 2

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2017г

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2017Г. НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАДАН /2014-2020/

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА ПРОГРАМА 2018 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2018 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2018г. НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАДАН /2014-2020/

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА ПРОГРАМА 2019г. 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА МАДАН УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РЕЗВИТИЕТО НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ 2019г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2019г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЩИНА МАДАН, 2019 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ И ВЪТРЕШНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАДАН 2019-2023 г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЩИНА МАДАН, 2020 г.

 

 

 

 

 


Наименование Брой тегления
План за интегрирано развитие на община Мадан за периода 2021 - 2027 г. 355 Изтегли документ с име "План за интегрирано развитие на община Мадан за периода 2021 - 2027 г."
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2021-2024 година на Община Мадан 601 Изтегли документ с име "Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2021-2024 година на Община Мадан"
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2020г. НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАДАН /2014-2020/ 817 Изтегли документ с име "ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2020г. НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАДАН /2014-2020/"
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 г. 1213 Изтегли документ с име "Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2020 г."
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЩИНА МАДАН, 2021 г. 1103 Изтегли документ с име "ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЩИНА МАДАН, 2021 г."
Общинска програма за енергийна ефективност за периода 2021-2030 1248 Изтегли документ с име "Общинска програма за енергийна ефективност за периода 2021-2030"

Търсене