Контакти - Общинска администрация

Дата на публикуване: 07.06.2021 13:29

ДИРЕКЦИЯ  „АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВНО   И    ИНФОРМАЦИОННО    ОБСЛУЖВАНЕ”


 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ТЕЛЕФОН

Е-MAIL

 

1.

Фахри Ахмедов Чаушев

Директор на Дирекция „АПИО“

0893 01 57 22

fahri_chaushev@abv.bg

 

2.

Ренета Юриева Стефанова

Юрисконсулт

0308/9 -82-20 вътр.22-17

reneta.stefanovaa@gmail.com

 

 

3.

Росица Апостолова Волевска

Юрисконсулт - експерт "Обществени поръчки"

rosi.volevska@gmail.com

 

4.

Неджие Ахмедова Беева

Гл.спец.”Канцелария на Кмета на общината”

 

0308/9-80-60

beeva_93@abv.bg

 

5.

Снежана  Алдомирова Филипова

Гл.спец.”Канцелария на заместник-кметовете”

0895 66 67 75

 

snejanafilipova@abv.bg

 

 

6.

Албена Демирова Фиданова

Ст.спец.”ГСОУ”

0895 46 66 49

afidanova@abv.bg

 

7.

Галина Вълчева Иванова

Гл.спец.”ДАО”

 

0897 48 70 78

galina.i@abv.bg

 

8.

Ирина Миткова Караасенова

Домакин

0895 46 66 43

 

 

 

9.

Рoсица Ангелова Георгиева

Ст.спец. „Деловодство и архив”

0894 62 70 60

 

 

10.

Рафика Реджебова Джарова

Мл.експерт „АПОН“

0894 44 90 37

        rhomcheva@abv.bg

 

11.

Захра Ахмедова Боюклиева

Ст.спец.“АИОН“

0895 66 67 26

srednogortsi_kmetstvo@abv.bg

 

12.

Любозар Лазаров Василев

Ст.спец.“АИОН“

0897 00 00 62

kmetstvo_varbina@abv.bg

 

13.

Себиха Шефкетова Ахмедова

Мл.експерт“Личен състав,той и ТРЗ“

0893 46 61 64

sebiha.ahmedov@gmail.com

 

14.

Пембе Шабан Ахмед

Чистач/хигиенист

 

0893 31 60 36

 

 

15.

Роза Сашева Терзиева

Чистач/хигиенист

 

0893 36 85 30

 

 

16.

Здравко Асенов Маринов

Изпълнител шофьор

 

0895 44 77 13

 


ОТДЕЛ  „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

 

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Телефон

Е- mail

 

1.

Хасан Раифов  Мехмедалиев

Началник отдел ОКХСД

 

089303464

hasanmehmedali@abv.bg

2.

Лилия Огнянова Чападжиева

Мл.експерт КТМ и СД

 

0895537494

kultura_madan@abv.bg

3.

Антоаената Елемагова Узунова

Секретар на МКБППМН

 

0308/9 -82-20 вътр.33-05

mkbppmn_madan@abv.bg

4.

Анастасия Захариева Демирова

 

Ст. спец.СД и В

0893697655

anastasiya.demirova94@gmail.com

 

                   

ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЯ, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Телефон

Е-mail:

1.

Зейре Салихова Шехова

Мл.експ.“Стопански дейности“

0892254041

zlatki_2007@abv.bg

2.

Юлия Иванова Филипова

Старши счетоводител

0898666275

ufilipova@abv.bg

3.

Катя Миткова Демирова

Мл.експерт „ФУПП“

0897089229

liqni_88@abv.bg

4.

Федка Събева Кукалева

Гл.спец.“МДТ“

0893664111

fkukaleva@abv.bg

5.

Десислава Карамфилова Хаджиева

Ст. Инспектор „Приходи“

0895537496

desi.hadjieva@abv.bg

6.

Розалина Любенова Пашова

Гл. специалист „СДОП“

0894768031

sami­_06@abv.bg

7.

Снежана Миткова Чолакова

Публичен изпълнител

0895757292

dalia_20@abv.bg

8.

 

Фиданка Цветанова Узунова

Главен счетоводител

0895466623

fidankauz@abv.bg

9.

 

Фатме Кадирова Койнарова

Гл.спец.”БАП” и Финансов контрол

0895504804

Femi_88@abv.bg

10.

 

Светлан Рафаилов Топчиев

Старши счетоводител

0895757249

s.topchiev@abv.bg

11.

НафиеИдрисоваАйренска

Главен специалист „Човешки ресурси“

030898220

nafaayrenska@abv.bg

12

Росица Бисерова Кавалджиева

Главен специалист

„ЗП и ЖН”

0895466648

kavaldgieva@abv.bg

12

Огнян Насков Василев

Директор на Дирекция  „ИРБФ”

0893553409

onv.1964@abv.bg

13

Александър Захариев Базеников

Младши експерт “ТЕС”

 0892350615

Sashko2143@abv.bg

14

Себиха Мехмедова Кичукова

Старши счетоводител

0308/9 -82-20 вътр.22-05

sebi83@abv.bgДИРЕКЦИЯ  „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Име, презиме и фамилия

Длъжност

телефон

Е-mail

1

МАРТИН  ХУБЕНОВ МОЛЛОВ

Директор на дирекция СА

0885 46 99 41

mollov_m@abv.bg

2

СТАНИМИР НАСКОВ СТЕФАНОВ

Гл. специалист ”Устройство на територията и инвеститорски контрол“

0895 46 66 28

stan4o.1966@abv.bg

3

ЕМИЛИЯ ГЕНЧОВА СЕРАФИМОВА

Гл. специалист “Устройство на територията и архитектурно – строителен контрол” 

0895 66 67 44

emi_serafimova@abv.bg

4

ПАВЛИНА ЖИВКОВА ИВАНОВА

Гл. специалист  ”Кадастър и регулация и енергийна ефективност”

0895 666 751

p.j.ivanova@abv.bg

5

РУМЯНА БИСЕРОВА ЮРУКОВА

Гл. специалист ”Устройство на територията, инвеститорски контрол и етажна собственост”

0308/9 -82-20 вътр.33-11

rumi_dabova@abv.bg

6

АХМЕД САБРИЕВ БАЛИЙСКИ

Мл. експерт „Строителство и инвеститорски контрол”

0896 55 40 60

ahmed.baliiski@abv.bg

7

ДЕСИСЛАВА  МИТКОВА ГУДЕВА

Специалист „Опазване на общинска собственост”

0893 50 18 47

desislava.gudeva@abv.bg

8

ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТРОВА

Мл. експерт “Проекти и стратегии”

0897 089 242

psp_madan@mail.bg

9

ДЕСИСЛАВА РОСЕНОВА ДИМИТРОВА

Мл. експерт „Програми и стратегии”

0895 66 67 61

psp_madan@mail.bg

10

АЙТЕН ЛЕТИФОВА МЕКОВА

Гл. експерт „Програми, проекти и анализи”

0895 75 72 46

psp_madan@mail.bg

11

БИСЕР ХРИСТОВ КУРДЖИЕВ

Мл. експерт „Проекти”

0895 53 74 74

psp_madan@mail.bg

12

ХАМДИЕ ШЕФКЕТОВА БИЛЯНОВА

Ст. специалист “Общинска собственост

 

0893 32 84 87

mina_70@abv.bg

13

ЮЛИЯ БИСЕРОВА МИХАЙЛОВА

Ст. експерт ”Екология и води и ООС”

0897 00 00 76

juli1981@abv.bg

14

ДИЛЯНА ЗЛАТЕВА ХАЙДУШКА

Мл.експерт „Екология и води”

0895 46 66 45

dilqna_haidushka@abv.bg

15

СЕНИХА ШЕФКЕТОВА ЕМИНЕВА

Технически сътрудник

0895 50 95 68

 

16

ВАХДИЕ РЕДЖЕПОВА СЮЛЕЙМАНОВА

Технически сътрудник

0893 38 09 24

vahito_92@abv.bg

 

 

 

 

 

  

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Телефон

Е- mail

 

1.

Ирена Миткова Базеникова

Главен счетоводител функция „Образование”

0308/ 9-82-20, вътр.3304

irena.bazenikova@abv.bg

2.

Минка Иванова Айренска

Икономист функция „Образование”

0308/ 9-82-20, вътр.3305

minka64@abv.bg

 

3.

Екатерина Росенова Шемширова

Старши счетоводител заплати

0308/ 9-82-20, вътр.3304

ekaterinashemshirova@abv.bg

 

Отдел  „Благоустройство на територията”

Име,презиме и фамилия

Длъжност

телефон

E-mail:

1

Мехмед  Ахмедов Чоджуков

Организатор дейности

0898606695

m_chodzhukov@abv.bg

2

Карамфил Велков Димитров

Шофьор специален автомобил

0894496993

 

3

Кадир  Раиф  Халил

Шофьор специален автомобил

0893316079

 

4

Юлиян  Христов  Димитров

Сметосъбирач

0893663993

 

5

Рамадан  Бекиров  Джелянов

Сметосъбирач

0895349180

 

6

Асен  Емилов  Дилянов

Сметосъбирач

0896710304

 

7

Орхан  Лютвиев  Барсаков

Сметосъбирач

0892769478

 

8

Евгени Боянов Ковачев

Сметосъбирач

0895300321

 

9

Медиха Мехмедова Адемова

Метач

0893809863

 

10

Асия  Салихова  Дрянкова

Метач

0894494261

 

11

Минка  Бойкова  Пенева

Метач

0893697653

 

12

Невена  Миткова  Дрянкова

Метач

0895419225

 

13

Асие  Адемова  Кокунева

Метач

0895173696

 

14

Сафие Летифова Каралиманова

Метач

0895287872

 

15

Съдрия  Адилова Еминова

Метач

0892243968

 

16

Вежди Рамаданов Паликаров

Шофьор на автобус

0895666730

 

17

Хилми Шебанов Билянов

Шофьор на автобус

0899171166

 

18

Ахмед Мехмедов Русков

Шофьор на автобус

0897000068

 

19

Фикрет Шебанов Айренски

Шофьор на автобус

0893343669

 

20

Мехмед Ахмедов Чоджуков

Шофьор на автобус

0898606695

 

21

Небие Рамаданова Караджова

Мл.Спец.”Координатор ПВЗ и озеленяване

0895666771

nebi_40@abv.bg

22

Денис Величков Карамитев

Поддръжка Общ.собственост

0899244292

 

23

Севгин  Ахмедов Сираков

Електромонтьор

0897011840

 

 


  1. Контакти - Общинска администрация - Текуща страница
  2. Телефонен указател
  3. Спешни номера
  4. Единен европейски номер за спешни повиквания

Търсене