ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ


21.11.2022
ОБЯВЛЕНИЕ на проект за План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2023 г.             На основание чл. 66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ, чл. 69...

18.11.2022
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, ал.3  ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ     ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан.     На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в...

18.11.2022
Общинска администрация гр.Мадан съобщава, че  съгласно чл.8,ал.2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение,механизма на финансиране и отчетност, че на 24.11.2022г. от 800 часа ще се извърши залавяне на безстопанствени кучета на територията на гр.Мадан.       Желаещите  доброволци да позвънят на телефон 0308/9-82-20.

10.11.2022
На основание чл. 62, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба за планирането на социалните услуги ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА МАДАН ЗА 2023 ГОДИНА  На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Мадан за 2023 г. на адрес: гр. Мадан, ул. Обединение  № 14,...

04.11.2022
Процедурата е в съответствие с действащата нормативна уредба на МТСП и АСП и определя реда за избор на персонал във връзка с дейността на Община Мадан, в качеството й на доставчик на социалната услуга: ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ–ГР. МАДАН I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 1.Трудов договор за всички служители   2.Сменен режим на работа, осигуряващ 24 часова грижа на лицата, настанени в ЦНСТ ПЛФУ – гр. Мадан3.Общ...


Търсене