ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ


16.03.2023
  Община Мадан, обявява публично обсъждане на Проект на Анализ и планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.   В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги (ЗСУ) и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги (Наредбата) е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно...


02.03.2023
  Общинска администрация гр.Мадан съобщава, че  съгласно чл.8,ал.2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение,механизма на финансиране и отчетност, че на 07.03.2023г. от 800 часа ще се извърши залавяне на безстопанствени кучета на територията на гр.Мадан       Желаещите  доброволци да позвънят на телефон 0308/9-82-20.                                                                                                

01.03.2023
"Горубсо-Мадан" АД предоставя информация на заинтересованата общественост относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария, отнасящи се до обект Взривен склад Хаджийски дол.

27.02.2023
В изпълнение на чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с Решение № 578 от 24.02.2023 г., по протокол № 52 на Общински съвет – Мадан, публикуваме СПИСЪК НА СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ОПРЕДЕЛЕНИ ПО РАЗМЕР И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗА СТОПАНСКА 2023 г. - 2024 г./Виж прикачения файл/

23.02.2023
На  основание чл. 95, ал. 1 от  ЗООС, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината,  че има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:   „Ремонт и реконструкция на страда в УПИ V – училище /ОУ „Петко Рачов Славейков”, с. Средногорци, община Мадан, област Смолян/”.

Търсене