ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ


06.11.2020
На основание чл. 66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ, чл. 69 ал.2 от АПК, община Мадан  предоставя на заинтересованите лица, в едномесечен срок, считано от датата на публикуване, възможност за отправяне на предложения и становища по проекта на решение за одобряване на план-сметката за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата...


30.10.2020
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.26, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,   ОБЩИНА МАДАН УВЕДОМЯВА,   всички заинтересовани лица и организации, че в 30 /тридесет/ дневен срок, могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне размера на местните данъци на територията на община Мадан.   Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с...

16.10.2020
О Б Я В Л Е Н И Е    ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, ал.3  ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ     ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан.     На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на...

14.10.2020
Заповед № РД-01-603 от 13.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването - ТУК


Търсене