ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, ал.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Дата на публикуване: 19.08.2022 16:35

ОТНОСНО: Приемане на НАРЕДБА №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан.

 

 

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30 /тридесет/ дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Мадан  се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за изменение и  допълнение на наредбата Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан.

 

 

Приложение:

  • МОТИВИ за приемане на изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан;
  • Калкулация на предлагана услуга;
  • Проект за изменение и допълнение на наредбата Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан;

 

 

 

 

 

 

 

 


Търсене