ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

Дата на публикуване: 25.07.2022 10:39
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № РД-194/19.07.2022г.на кмета на община Мадан
 
ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ

 

Място на работа: град Мадан, ул. „Република“ №4.

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея

Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

 

І. Изисквания за длъжността:

 

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”;

Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата, науки за земята;

Професионален опит 3 години в съответното професионално направление;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

 

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени;

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

Чуждоезикова подготовка;

Компютърна грамотност.

 

ІІ.Начин на провеждане на конкурса:

 

Защита на концепция за дейността и развитието на общински Музей по минно дело и рудодобив за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

Събеседване.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 

Заявление за участие

Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).

Документ за трудов стаж (копие)

Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца).

Професионална автобиография

Документ за завършено образование (копие)

Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок от 3 месеца.

Концепция за дейността и развитието на Музей по минно дело и рудодобив за 5 годишен период, като подробно е разработена първата  в 9 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове, в обем до 10 страници.

            Концепцията съдържа:

  • анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
  • тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му музейната мрежа;
  • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
  • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
  • етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

 

Документите за участие в конкурса се подават  в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местен вестник и на електронната страница на община Мадан.

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на община Мадан, адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ №14, всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 часа.

За справка: 0308/9-82-20.

 

 

Търсене