ОБЯВА

Дата на публикуване: 08.07.2022 09:06

На  основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за ОВОС, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината,  че всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00  часа  в  стая 215 на  ОбА  гр. Мадан,  могат да се запознаят с Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда  за инвестиционно предложение:  

 

„Предприятие за преработка на бели и червени меса, магазин за хранителни стоки, ресторант с дейност кетъринг ” гр.Мадан, общ.Мадан, УПИ-ІХ- за обществено обслужване, кв.133 по ПУП на гр.Мадан, ПИ с идентификатор 46045.501.865.1 по КК-Мадан.

 

               Информацията ще бъде на разположение в периода от 08.07.2022 год. до 22.07.2022 год. включително. Електронно копие от искането и информацията по Приложение №2 за горецитираното инвестиционно предложение можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39826 

      Становища и възражения от заинтересованите лица могат да се подават в писмен вид до 22.07.2022 год.  в  ОбА - Мадан, стая 201.

 

 

 

Търсене