ОБЯВЛЕНИЕ

Дата на публикуване: 04.07.2022 15:00
На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за ОВОС, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината, че всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа в стая 215 на ОбА гр. Мадан, могат да се запознаят с Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда за инвестиционно предложение: „Въздушно електропроводно отклонение 20 kVза РРС Печинско и изграждане на Мачтов трафопост”, на територията на с. Върли дол, община Неделино, обл. Смолян и с. Бориново, общ Мадан, обл. Смолян. Информацията ще бъде на разположение в периода от 04.07.2022 год. до 18.07.2022 год. включително. Електронно копие от искането и информацията по Приложение №2 за горецитираното инвестиционно предложение можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39858 Становища и възражения от заинтересованите лица могат да се подават в писмен вид до 18.07.2022 год. в ОбА - Мадан, стая 201.

Търсене