ОБЯВА

Дата на публикуване: 21.06.2022 11:25
На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Мадан обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ЗИБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има следното инвестиционно намерение: „Предприятие за преработка на бели и червени меса, магазин за хранителни стоки, ресторант с дейност кетъринг“ в гр. Мадан, общ. Мадан. УПИ IX- за обществено обслужване, кв.133 по ПУП на гр. Мадан, ПИ с идентификатор 46045.501.865.1 по КК-Мадан. Копие на документацията можете да намерите и на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39826 .

Търсене