ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Дата на публикуване: 20.07.2021 11:20

 

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
Във връзка  с  Решения         №288/25.06.2021г.; №289/25.06.2021г.; №290/25.06.2021г.  и №291/ 25.06.2021 г.  на ОбС - Мадан и  на основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА,     

 О Б Я В Я В А

 

       І. процедури за провеждане на ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, които ще се проведат на  09.08.2021г. год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310  за  продажба на следните недвижими имоти:

 1. ИМОТ идент. № 46045.501.1156 с площ – 474 кв.м. по КККР, гр. Мадан, попадащ в УПИ ХV – промишлено застрояване, кв. 63 по ПУП на гр.Мадан - частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 437/18.08.2020 г., вписан с вх. рег. № 469/19.08.2020г., акт 127, том ІІ в Службата по вписванията към РС-Мадан
 • Начална тръжна цена –7920 лв. /седем хиляди деветстотин и двадесет лева/ с ДДС;
 • Начало на търга – 10.30 часа;

 
2. ИМОТ идент. № 46045.501.1157 с площ – 780 кв.м. по КККР, гр. Мадан, попадащ в УПИ ХVІ – промишлено застрояване, кв. 63 по ПУП на гр.Мадан - частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 438/18.08.2020 г., вписан с вх. рег. № 470/19.08.2020г., акт 128, том ІІ в Службата по вписванията към РС-Мадан;

 • Начална тръжна цена –13 104 лв. /тринадесет хиляди сто и четири лева/ с ДДС;
 • Начало на търга – 10.50 часа;

 
3. ИМОТ идент. 501.1158 с площ – 782 кв.м. по КККР, гр. Мадан, попадащ в УПИ ХVІІ – промишлено застрояване, кв. 63 по ПУП на гр.Мадан - частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 439/18.08.2020г., вписан с вх. рег. № 474/19.08.2020г., акт 132, том ІІ в Службата по вписванията към РС-Мадан;

 • Начална тръжна цена –13 137,60 лв. /тринадесет хиляди сто тридесет и седем лева и шестдесет стотинки/ с ДДС;
 • Начало на търга – 11.10 часа;

 

 1. ИМОТ идент. № 46045.501.1159 с площ – 1002 кв.м. по КККР, гр. Мадан, попадащ в УПИ ХVІІІ – промишлено застрояване, кв. 63 по ПУП на гр.Мадан - частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 440/18.08.2020 г., вписан с вх. рег. № 476/19.08.2020г., акт 134, том ІІ в Службата по вписванията към РС-Мадан.
 • Начална тръжна цена –16833,60 лв. /шестнадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и шестдесет стотинки/ с ДДС;
 • Начало на търга – 11.30 часа

 

ІІ. До публичните търгове се допускат кандидатите, които представят:

 1. Заявление за участие – образец на заявлението може да бъде подадено в ст. № 201  в ОбА Мадан от 02.08.2021 г. до 15.30 часа на деня, предхождащ търга;
 2. Платежен документ за внесен депозит в „Интернешънъл Асет Банк”, BG 72 IABG74 913378383603, BIC: IABGB6SF,  до 15.00ч., в размер на 20% от първоначално обявената цена до деня предхождащ търга;
 3. Квитанция за закупени тръжни документи – оригинал или заверено копие;
 4. Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;
 5. Декларация за оглед на имота, обект на търга.

    ІІІ. тръжна документация  може да бъде закупена от ОбА-град Мадан, ст. № 308, ІІІ-ти етаж на цена 50.00 /петдесет/ лева, от 02.08.2021 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.

    ІV. Оглед на обектИтЕ, предмет на публичните търгове, може да се извършва до 14.30 ч.  на  деня предхождащ търга.

      V. Дата на повторниТЕ публичНИ търОВЕг – 16.08.2021 г., при същите условия.

 

Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан,ІІІ-ти ет.,ст.№ 308, тел: 0308/9-82-20/308

Търсене