ОБЯВА

Дата на публикуване: 26.05.2021 11:25Във връзка с изпълнение на  Проект „Патронажна грижа +в община Мадан““ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Община Мадан ще предоставя услуги за най-нуждаещите се и уязвими лица по време на пандемията от коронавирус Ковид-19 на потребители от следните целеви групи:

  • Лица над 54 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Лица с увреждания;
  • Лица, поставени под карантина, във връзка с COVID-19;

 

На потребителите ще им бъдат предоставяни услуги, свързани със закупуване и доставяне на храна, хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост/със средства на ползвателите или с пари, различни от тези от проекта. Потребителите ще получават съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги. Община Мадан ще наеме и допълнителен персонал за предоставяне  на услугите, който ще бъде снабден с лични предпазни средства и дезинфектиращи препарати.

Продължителността на предоставяне на услугите е 12 месеца – от 25.05.2021г. до 25.05.2022г.

Лицата, които попадат в обхвата на целевите групи по проекта и имат необходимост от предоставяните по процедурата услуги, могат да заявят своето желание и да получат допълнителна информация на телефон: 0893343728 - от 08:00ч.- 17:00ч. всеки работен ден .

 

               

 


-------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------
 
Проект „Патронажна грижа + в община Мадан”,
 Договор № BG05M9OP001-6.002-0069-C01, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

Търсене