Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. МИТОВСКА, ОБЩИНА МАДАН“; и Обособена позиция № 2: ,,РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. ДИРАЛО, ОБЩИНА МАДАН“.
11.02.2020
1. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 12.02.2020 г.
2. Обява за обществена поръчка, публикувана на 12.02.2020 г.
3. Технически спецификации, публикувани на 12.02.2020 г.
4. Количествена сметка за Обособена позиция № 1, публикувана на 12.02.2020 г.
5. Количествена сметка за Обособена позиция № 2, публикувана на 12.02.2020 г.
6. Указания и изисквания, публикувани на 12.02.2020 г.
7. Проект на договор, публикуван на 12.02.2020 г.
8. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите, публикувана на 12.02.2020 г.
9. Образци на документи, публикувани на 12.02.2020 г.
10. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 26.02.2020 г.
11. Протокол от работата на комисията, публикуван на 11.03.2020 г.
12. Договор № 20-СВ-012/23.03.2020г. с приложения, публикуван на 24.03.2020 г.
13. Договор № 20-СВ-013/23.03.2020г. с приложения, публикуван на 24.03.2020 г.
Търсене