Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна и улична мрежа на територията на Община Мадан за зимния период до 31.03.2020 г.“, с двадесет и две обособени позиции"
06.12.2019

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, 
Възложителят ще осигури неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея, от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник” на Европейския съюз

І.Документацията за участие е публикувана, както следва:

І.1-Изпратено на 05.12.2019г. (четвъртък), публикувано на 09.12.2019г. (понеделник) в РОП на АОП - ТУК

Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

I.2-Публикация на 10.12.2019г. (вторник)  в Официален вестник на Европейския съюз
ТУК

ІІ.Осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея на 10.12.2019 г. (вторник), както следва:

Документация за участие
Технически спецификации
Образец на ЕЕДОП
Образци на документи за участие
Проект на договор

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация. публикувано на 20.12.2019г.
Технически спецификации, публикувани на 20.12.2019г.
Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 14.01.2020г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 23.01.2020г.
Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 29.01.2020 г.
Протокол № 3 от работата на комисията, публикуван на 29.01.2020 г.
Доклад на комисията, публикуван на 29.01.2020 г.
Решение за избор на изпълнител, публикувано на 29.01.2020 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 28.02.2020г. 
Договор № 20-У-015/13.02.2020 г., публикуван на 28.02.2020 г.
Договор № 20-У-016/13.02.2020 г., публикуван на 28.02.2020 г.
Договор № 20-У-024/13.02.2020 г., публикуван на 28.02.2020 г.
Договор № 20-У-017/13.02.2020 г., публикуван на 28.02.2020 г.
Договор № 20-У-018/13.02.2020 г., публикуван на 28.02.2020 г.
Договор № 20-У-025/13.02.2020 г., публикуван на 28.02.2020 г.
Договор № 20-У-019/13.02.2020 г., публикуван на 28.02.2020 г.
Договор № 20-У-020/13.02.2020 г., публикуван на 28.02.2020 г.
Договор № 20-У-027/13.02.2020 г., публикуван на 28.02.2020 г.
Договор № 20-У-023/13.02.2020 г., публикуван на 28.02.2020 г.
Договор № 20-У-028/13.02.2020 г., публикуван на 28.02.2020 г.
Договор № 20-У-013/13.02.2020 г., публикуван на 28.02.2020 г.
Договор № 20-У-026/13.02.2020 г., публикуван на 28.02.2020 г.
Договор № 20-У-021/13.02.2020 г., публикуван на 28.02.2020 г.
Договор № 20-У-022/13.02.2020 г., публикуван на 28.02.2020 г.
Договор № 20-У-014/13.02.2020 г., публикуван на 28.02.2020 г.
Договор № 20-У-029/13.02.2020 г., публикуван на 28.02.2020 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /обособена позиция № 3/, публикувано на 30.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /обособена позиция № 4/, публикувано на 30.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /обособена позиция № 5/, публикувано на 30.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /обособена позиция № 6/, публикувано на 30.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /обособена позиция № 7/, публикувано на 30.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /обособена позиция № 8/, публикувано на 30.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /обособена позиция № 9/, публикувано на 30.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /обособена позиция № 10/, публикувано на 30.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /обособена позиция № 11/, публикувано на 30.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /обособена позиция № 12/, публикувано на 30.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /обособена позиция № 13/, публикувано на 30.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /обособена позиция № 14/, публикувано на 30.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /обособена позиция № 15/, публикувано на 30.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /обособена позиция № 16/, публикувано на 30.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /обособена позиция № 17/, публикувано на 30.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /обособена позиция № 19/, публикувано на 30.04.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /обособена позиция № 20/, публикувано на 30.04.2020 г.

 

 

 


Търсене