Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„Доставка на техника, необходима за експлоатацията на инсталацията за предварително третиране на територията на РДБО Мадан“
16.04.2019


І.Документацията за участие е публикувана, както следва:

І.1-Обявление, изпратено  на 16.04.2019г. (вторник), публикувано на 18.04.2019г. (четвъртък) в Официален вестник на Европейския съюз: ТУК

І.2-Решение и обявление, изпратени на 16.04.2019г. (вторник), публикувани на 18.04.2019г. (четвъртък)  в РОП на АОП: ТУК

ІІ.Осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея на 18.04.2019 г. (четвъртък), както следва:

1.Решение за откриване на процедура, публикувано на 18.04.2019г.
2.Обявлние за поръчка, публикувано на 18.04.2019г.
3.Документация за участие, публикувана на 18.04.2019г.
4.Техническа спецификация, публикувана на 18.04.2019г.
5.Методика за определяне на комплексана оценка на офертите, публикувана на 18.04.2019г.

6. Образци за участие, публикувани на 18.04.2019г.

6.1 Образец ЕЕДОП, публикуван на 18.04.2019г.
6.2 Образци за участие, публикиувани на 18.04.2019г.
6.2 Проект на договор, публикуван на 18.04.2019г.


7.Разяснение до всички заинтересовани лица по повод постъпило искане, публикувано на 22.04.2019г.

8.Съобщение, публикувано на 21.05.2019г.
9.Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 18.06.2019г.
10.Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 26.06.2019г.
11.Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 26.06.2019г.
12.Доклад на комисията, публикуван на 26.06.2019г.
13.Решение за избор на изпълнител, публикувано на 26.06.2019г.
14.Обявление за възложена поръчка, публикувано на 26.08.2019г.
15.Договор с приложения, публикуван на 26.08.2019г.

16.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 27.11.2019г.

Търсене