„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”.

Дата на публикуване: 06.12.2018 09:22

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще осигури неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея, от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник” на Европейския съюз.

І.Документацията за участие е публикувана, както следва:

І.1-Публикация на 08.12.2018г. (събота)  в Официален вестник на Европейския съюз: ТУК

І.2-Изпратено на 06.12.2018г. (четвъртък), публикувано на 10.12.2018г. (понеделник) в РОП на АОП - ТУК


ІІ.Осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея на 10.12.2018 г. (понеделник), както следва:

1. Решение за откриване на процедура
2. Обявление за поръчка
3. Документация за участие
4. Приложение  2.0 Техническа спецификация - ОБЩА
5. Приложение  2.1 Техническа спецификация   - Обособена позиция №1 
6. Приложение  2.2 Техническа спецификация   - Обособена позиция №2
7. Приложение  2.3 Техническа спецификация   - Обособена позиция №3
8. Приложение  2.4 Техническа спецификация   - Обособена позиция №4
9. Приложение  2.5 Техническа спецификация   - Обособена позиция №5
10.Приложение 2.6 Техническа спецификация   - Обособена позиция №6
11.Приложение 2.7 Техническа спецификация   - Обособена позиция №7

12. Приложение 4 - Инвестиционни проекти
12.1. Проекти за Обособена позиция № 1
12.2. Проекти за Обособена позиция № 2
12.3. Проекти за Обособена позиция № 3
12.4. Проекти за Обособена позиция № 4
12.5. Проекти за Обособена позиция № 5
12.6. Проекти за Обособена позиция № 6
12.7. Проекти за Обособена позиция № 7

13. Приложение 3 - Проект на договор
14. Образец 1
15. Образец 2 - ЕЕДОП
16. Образец 3
17. Образец 4
18. Образец 5
19. Образец 6
20. Образец 7
21. Образец 8 - Ценово предложение 
22. Образец 8а КСС - Обособена позиция №1 
23. Образец 8а КСС - Обособена позиция №2
24. Образец 8а КСС - Обособена позиция №3
25. Образец 8а КСС - Обособена позиция №4
26. Образец 8а КСС - Обособена позиция №5
27. Образец 8а КСС - Обособена позиция №6
28. Образец 8а КСС - Обособена позиция №7
29. Образец 9
30. Образец 10
31. Образец 11

32.Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 21.05.2019г.
33.Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 18.06.2019г.
34.Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 05.07.2019г.
35.Протокол № 3 от работата на комисията, публикуван на 05.07.2019г.
36.Доклад на комисията, публикуван на 05.07.2019г.
37.Решение за избор на изпълнител, публикувано на 05.07.2019г.
38.Обявление за възложена поръчка, публикувано на 19.08.2019г.
39.Договор № 19-СВ-045/13.08.2019г. с приложения, публикуван на 19.08.2019г.
40.Договор № 19-СВ-046/13.08.2019г. с приложения, публикуван на 19.08.2019г.
41.Договор № 19-СВ-047/13.08.2019г. с приложения, публикуван на 19.08.2019г.
42.Договор № 19-СВ-043/08.08.2019г. с приложения, публикуван на 19.08.2019г.
43.Договор № 19-СВ-044/08.08.2019г. с приложения, публикуван на 19.08.2019г.
44.Договор № 19-СВ-048/13.08.2019г. с приложения, публикуван на 19.08.2019г.
45.Договор № 19-СВ-049/13.08.2019г. с приложения, публикуван на 19.08.2019г.
46.Допълнително споразумение № 1 към Договор № 19-СВ-049/13.08.2019г., публикувано на 05.12.2019г.
47.Обявление за изменение на Договор № 19-СВ-049/13.08.2019г., публикувано на 05.12.2019г.
48.Допълнително споразумение към Договор № 19-СВ-045/13.08.2019г., публикувано на 20.02.2020г.
49.Допълнително споразумение към Договор № 19-СВ-046/13.08.2019г., публикувано на 20.02.2020г.
50.Допълнително споразумение към Договор № 19-СВ-047/13.08.2019г., публикувано на 20.02.2020г.
51.Допълнително споразумение към Договор № 19-СВ-043/08.08.2019г., публикувано на 20.02.2020г.
52.Допълнително споразумение към Договор № 19-СВ-044/08.08.2019г., публикувано на 20.02.2020г.
53.Допълнително споразумение към Договор № 19-СВ-048/13.08.2019г., публикувано на 20.02.2020г.
54. Допълнителни споразумения, публикувани на 30.04.2020 г.
55. Допълнително споразумение, публикувано на 03.06.2020 г.
56. Допълнителни споразумения публикувани на 16.10.2020 г.


Наименование Брой тегления
Допълнително споразумение--7-211220-ДОГОВОР 19-СВ-049 185 Изтегли документ с име "Допълнително споразумение--7-211220-ДОГОВОР 19-СВ-049"
Допълнително споразумение--4-101120-ДОГОВОР 19-СВ-043 ДЗЗД МАДАН 182 Изтегли документ с име "Допълнително споразумение--4-101120-ДОГОВОР 19-СВ-043 ДЗЗД МАДАН"
Допълнително споразумение 5-101120-ДОГОВОР 19-СВ-044 - ДЗЗД МАДАН 188 Изтегли документ с име "Допълнително споразумение 5-101120-ДОГОВОР 19-СВ-044 - ДЗЗД МАДАН"
Допълнително споразумение -3-100521-ДОГОВОР 19-СВ-047 ВЕРА СТРОЙ 183 Изтегли документ с име "Допълнително споразумение -3-100521-ДОГОВОР 19-СВ-047 ВЕРА СТРОЙ"
Обявление за приключване на Договор по ОП № 1 180 Изтегли документ с име "Обявление за приключване на Договор по ОП № 1"
Обявление за приключване на Договор по ОП № 7 178 Изтегли документ с име "Обявление за приключване на Договор по ОП № 7"
Обявление за приключване на Договор по ОП № 3 178 Изтегли документ с име "Обявление за приключване на Договор по ОП № 3"
Обявление за приключване на Договор по ОП № 4 181 Изтегли документ с име "Обявление за приключване на Договор по ОП № 4"
Обявление за приключване на Договор по ОП № 6 179 Изтегли документ с име "Обявление за приключване на Договор по ОП № 6"
Обявление за приключване на Договор по ОП № 2 179 Изтегли документ с име "Обявление за приключване на Договор по ОП № 2"
Обявление за приключване на Договор по ОП № 5 189 Изтегли документ с име "Обявление за приключване на Договор по ОП № 5"

Търсене