Търгове и конкурси

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
12.03.2018
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН        В изпълнение на Решение №499 от 21.02.2018 г. на Общински съвет - Мадан и Заповед с №РД-79/09.03.2018 г.  на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 29.03.2018 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – частна общинска собственост, както следва:   Местонахождение – помещение находящо се на ІV-ти етаж от масивна сграда на четири етажа, с идент.№46045.501.296.1, със застроена...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
12.03.2018
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН        В изпълнение на Решение №500 от 21.02.2018 г. на Общински съвет - Мадан и Заповед с №РД-80/09.03.2018 г.  на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 29.03.2018 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – частна общинска собственост, както следва:   Местонахождение – част от имот – публична общинска собственост, съгласно АПОС 56/19.03.2009 г., вписан в Служба по вписванията...

Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
01.02.2018
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН   Във връзка  с  Решение № 452/20.12.2017 г. на ОбС - гр.Мадан и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - гр. Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА, на основание чл.129, ал. 1 от Наредба № 3 на ОбС Мадан,      О Б Я В Я В А          І. процедура за провеждане на ПУБЛИЧеН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе на  19.02.2018 год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310  за  продажба на следният недвижим имот: ИМОТ С...

Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
18.12.2017
  ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН   Във връзка  с  Решение № 442/22.11.2017 г. на ОбС - гр.Мадан и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - гр. Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА, на основание чл.129, ал. 1 от Наредба № 3 на ОбС Мадан,      О Б Я В Я В А          І. процедура за провеждане на ПУБЛИЧеН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе на  04. 01.2018 год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310  за  продажба на следният недвижим имот: УПИ...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
03.12.2017
който да се проведе на 30.11.2017 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
02.12.2017
който да се проведе на 30.11.2017 г.

Търсене