Търгове и конкурси

Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
21.02.2020
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН   Във връзка  с  Решение №42/31.01.2020 г. на ОбС - Мадан и  на основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА, на основание чл.129, ал. 1 от Наредба № 3 на ОбС Мадан,      О Б Я В Я В А          І. процедура за провеждане на ПУБЛИЧеН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе на  12.03.2020г. год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310  за  продажба на следният недвижим имот: УПИ IІ...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
15.01.2020
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН        В изпълнение на Решение №20 от 18.12.2019 г. на Общински съвет - Мадан и Заповед с №РД-16  от 14.01.2020 г. на Кмета на община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан, О Б Я В Я В А   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 31.01.2020 г. в сградата на ОбА - Мадан, ул.Обединение №14, ІІІ-ти етаж, зала № 310 – за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имот – публична общинска собственост, както следва: Помещение с площ 24 кв.м., находящо се на втори етаж от масивна сграда /пансион към...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
13.01.2020
 който да се проведе на 30.01.2020 г. в сградата на ОбА - Мадан, ул.Обединение №14, ІІІ-ти етаж, зала № 310 – за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имот – публична общинска собственост, както следва:

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
28.08.2019
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 18.09.2019 г. в сградата на ОбА – Мадан

Процедури за провеждане на ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
09.08.2019
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН Във връзка  с Решения № 680/20.03.2019 г., №681/20.03.2019г.  и № 744/24.07.2019г. на ОбС - гр. Мадан и  на основание чл.37, ал.1  от ЗОС, чл.72, ал.1 и чл. 121 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Общински съвет Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА,      О   Б   Я   В   Я   В   А    І. процедури за провеждане на ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, които ще се проведат на 27.08.2019г.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310  за  учредяване право на строеж за изграждане на сгради, за занаятчийски услуги в следните...

Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
09.08.2019
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН   Във връзка  с  Решение      №732/24.07.2019 г. на ОбС - Мадан и  на основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА,      О Б Я В Я В А   І. Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на  27.08.2019 год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 за  продажба на недвижим имот № 659  с площ  68 кв.м., попадащ в УПИ ХVІI за обществено обслужване, кв....

Търсене