Търгове и конкурси

Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
18.12.2017
  ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН   Във връзка  с  Решение № 442/22.11.2017 г. на ОбС - гр.Мадан и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - гр. Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА, на основание чл.129, ал. 1 от Наредба № 3 на ОбС Мадан,      О Б Я В Я В А          І. процедура за провеждане на ПУБЛИЧеН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе на  04. 01.2018 год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310  за  продажба на следният недвижим имот: УПИ...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
03.12.2017
който да се проведе на 30.11.2017 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
02.12.2017
който да се проведе на 30.11.2017 г.

Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
01.12.2017
който ще се проведе на 24.11.2017 год., публикувано на 09.11.2017г.

Процедури за провеждане на ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
30.11.2017
които ще се проведат на 24.11.2017 год., публикувани на 09.11.2017г.

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОК и ХД"
29.11.2017

Търсене