Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Мадан, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения с работни наименования: - „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – гр. Мадан“; -„Обновяване и изграждане на площи за широко обществено ползване в град Мадан”; -„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“-гр. Мадан”,
26.03.2018
Решение №13 с ID 838185, публикувано на 26.03.2018г.Обявление с ID 838187, публикувано на 26.03.2018г.Документация за участие, публикувана на 26.03.2018г.

Покана по чл. 191, ал.1, т. 1 от ЗОП за представяне на оферта в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан ”
26.03.2018
Покана по чл. 191, ал.1, т. 1 от ЗОП до "ГЕОРГИЕВ И СИЕ" ООД, публикувана на 26.03.2018г.Документация за участие, публикувана на 26.03.2018г.Технически проекти, публикувани на 26.03.2018г.Образец №14- Проект на договор, публикуван на 26.03.2018г.Образец №15- Техническа спецификация, публикувана на 26.03.2018г.

„Изпълнение на дейностите по информация и публичност, във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“
12.03.2018
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПОбява №6, публикувана на 12.03.2018г.Документация за участие, публикувана на 12.03.2018г.Техническа спецификация, публикувана на 12.03.2018г.ЕЕДОП, публикуван на 12.03.2018г.Образци, публикувани на 12.03.2018г.Проект на договор, публикуван на 12.03.2018г.Разяснения по постъпили въпроси, публикувано на 14.03.2018г.

Упражняване на Авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан ”
28.02.2018
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОПОбява №5, публикувана на 28.02.20018г.Документация за участие, публикувана на 28.02.2018г.Технически проекти, публикувани на 28.02.2018г.Образец №14- Проект на договор, публикуван на 28.02.2018г.Образец №15, Техническа спецификация, публикуван на 28.02.2018г.Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 09.03.2018г.Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал.3 от ЗОП

„Упражняване на Авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан”
28.02.2018
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОПОбява №4, публикувана на 28.02.2018г.Документация за участие, публикувана на 28.02.2018г.Технически проекти, публикувани на 28.02.2018г.Образец №14- Проект на договор, публикуван на 28.02.2018г.Образец №15- Техническа спецификация, публикуван на 28.02.2018г.Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 09.03.2018г.

"Консултантски услуги, свързани с управление на проект: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан”
23.02.2018
Решение №7 с ID 831701, публикувано на 23.02.2018г.Обявление с ID 831702, публикувано на 23.02.2018г.Документация за участие, публикувана на 23.02.2018г.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 28.02.2018г.Документация (коригирана), публикувана на 28.02.2018г.

Търсене