Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.

„Изграждане на градска градина с кътове за отдих, площи с декоративно озеленяване и паркинг към МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов“ гр. Мадан“
07.01.2019
1. Решение за откриване на процедура, публикувано на 07.01.2019г.2. Обявление за поръчка, публикувано на 07.01.2019г.3. Документация за участие, проект на договор и образци, публикувани на 07.01.2019г.4. Техническа спецификация, публикувана на 07.01.2019г.5. ЕЕДОП, публикуван на 07.01.2019г.6. Инвестиционен проект, публикуван на 07.01.2019г.7. КСС, публикувано на 07.01.2019г.

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мадан
28.12.2018
1.Решение за откриване на процедура, публикувано на 28.12.2018г.2.Обявление на поръчка, публикувано на 28.12.2018г. 3.Документация, публикувана на 28.12.2018г.4.Приложение 1 - Техническа спецификация, публикувана на 28.12.2018г.5.Приложение 2 - Образци на документи, публикувани на 28.12.2018г.6.Приложение 3 - Образец на договор, публикуван на 28.12.2018г.

„Ремонт на помещения във връзка с откриване на нов вид социална услуга „Център за настаняване от семеен тип“, включен в Общинската програма за развитие на социалните дейности на община Мадан“
12.12.2018
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПОбява №13 за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 12.12.2018г.Техническа спецификация, публикувана  на 12.12.2018г.Проектна документация, публикувана  на 12.12.2018г.Количествена сметка, публикувана  на 12.12.2018г.Проект на договор, публикуван на 12.12.2018г.Образци, публикувани на 12.12.2018г.Протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, публикуван на 07.01.2019г.

„Осъществяване на Авторски надзор по време на строителството по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”.
06.12.2018
На основание чл. 32, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят осигурява неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие и всички приложения към нея от датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.  Документацията за участие и всички приложения към нея са публикувани на 06.12.2018г. и са както следва:1. Решение за откриване на процедура2. Обявление на поръчка3. Документация за участие4. Проект на договор5. Инвестиционни проекти:5.1. Проекти за обект № 15.2. Проекти за обект № 25.3. Проекти за обект № 35.4. Проекти за обект № 45.5. Проекти за обект № 55.6. Проекти за обект № 65.7. Проекти за обект...

„Упражняване на Строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”.
06.12.2018
На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще осигури неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея, от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник” на Европейския съюз. І.Документацията за участие е публикувана, както следва: І.1-Публикация на 11.12.2018г. (вторник)  в Официален вестник на Европейския съюз: ТУК  І.2-Изпратено на 06.12.2018г. (четвъртък), публикувано на 10.12.2018г. (понеделник)  в РОП на АОП: ТУК ІІ.Осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея на 11.12.2018 г. (вторник), както следва:1. Решение...

„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”.
06.12.2018
На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще осигури неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея, от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник” на Европейския съюз. І.Документацията за участие е публикувана, както следва: І.1-Публикация на 08.12.2018г. (събота)  в Официален вестник на Европейския съюз: ТУК І.2-Изпратено на 06.12.2018г. (четвъртък), публикувано на 10.12.2018г. (понеделник) в РОП на АОП - ТУК ІІ.Осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея на 10.12.2018 г. (понеделник), както...

Търсене