Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“ - гр. Мадан“
29.06.2018
Покана за пазарни консултации с представяне на независими оферти, публикувана на 29.06.2018г.Приложение 1 - Предложение - Оферта, публикувано на 29.06.2018г.Приложение 2 - Ценово предложение, публикувано на 29.06.2018г.Приложение 3 - Техническа спецификация, публикувано на 29.06.2018г.Доклад от дейността на комисията, публикуван на 09.07.2018г.Решение №19/09.07.2018г., публикувано на 09.07.2018г.

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛНО ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СОНДАЖ ПЕС-1ХГ (ЯНОВСКА), МАДАН В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 46045.502.636 И СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА УСТИЕТО НА СОНДАЖА ЗА ПОМПАЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“
29.06.2018
Информация в профила на купувача, публикувана на 29.06.2018г.Образец на обява, публикувана на 29.06.2018г.Технически спецификации, публикувани на 29.06.2018гИнвестиционен проект, публикуван на 29.06.2018г.Количествена сметка,публикувана на 29.06.2018г.Указания и изисквания, публикувани на 29.06.2018г.Проект на договор, публикуван на 29.06.2018г.Методика, публикувана на 29.06.2018г.Образец за документ за обществената поръчкаДекларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, публикуван на 29.06.2018г.Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, публикувана на 29.06.2018г.Предложение за изпълнение на поръчката, публикувано на 29.06.2018г.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, публикувана на 29.06.2018г.Декларация за срока на валидност на офертата, публикувана на 29.06.2018г.Декларация за спазване на задължения -...

"Рехабилитация на общински пътища на територията на община Мадан“, чието изпълнение е разделено на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на главен път за с. Равнил - Общински път № SML 3137 /ІІІ-865, Леска - п.к. Стояново/ - Равнил от км.0+600 до км. 2+600, дължина на участъка 2000 м“; Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на главен път за с. Студена - с. Боровина, SML 1135 / ІІІ – 865, Лещак - Стояново / - Върбина - Студена – Боровина - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Върбина – Студена (от км 5+980 до км 8+560), дължина на участъка 2580 м“.
01.06.2018
Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП, публикувано на 03.07.2018г.Решение за откриване на процедура, публикувано на 10.07.2018г.Обявление за поръчка, публикувано 10.07.2018г.Документация за обществена поръчка, публикувана на 10.07.2018г.Технически спецификации, публикувани на 10.07.2018г.Обяснителна записка по Обособена позиция №1, публикувана на 10.07.2018г.Количествена сметка по Обособена позиция №1, публикувана на 10.07.2018г.Схема на общински път SML 3137 III-865, публикувана на 10.07.2018г.Обяснителна записка по Обособена позиция №2, публикувана на 10.07.2018г.Количествена сметка по Обособена позиция №2, публикувана на 10.07.2018г.Схема на общински път SML 1135 III-865, публикувана на 10.07.2018г.Указания за подготовка на офертата, публикувани на 10.07.2018г.Проект на договор, публикуван на 10.07.2018г.Образец на ЕЕДОП, публикуван на 10.07.2018г.Ценово...

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГЛАВЕН ПЪТ ЗА С. ЛЕЩАК - SML3138 /ІІІ–865, ТЪРЪН - ЛЕСКА / - ЛЕЩАК - БОРИКА – ДОЛИЕ - РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000 ДО КМ 0+500”
01.06.2018
Иформация за публикувана в профила на купувача обява с ID 9076735Обява №9 за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 01.06.2018г.Приложение №1- Техническа спецификация, публикувана на 01.06.2018г.Обяснителна записка, публикувана на 01.06.2018г.КСС, публикувана на 01.06.2018г.Схема, публикувана на 01.06.2018г.Приложение №2- Указания и изисквания за участие, публикувани на 01.06.2018г.Приложение №3- Проект на договор, публикуван на 01.06.2018г.Приложение №4- Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 01.06.2018г.Приложение №5- Образци, публикувани на 01.06.2018г.Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 18.06.2018г.Протокол от работата на комисията, публикуван на 28.06.2018г.Договор с приложения, публикувани на 12.07.2018г.

„Рехабилитация на вътрешна улична мрежа с. Боровина - /ул. „мах. Присойка – гробищен парк – мах. Еленка“/, участък от о.т. 384 до о.т. 463, участък от о.т. 463 до о.т. 461 и участък от о.т. 463 до о.т. 463а, с обща дължина 700 метра”
29.05.2018
Информация за публикувана обява с ID 9076734Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 01.06.2018г.Приложение №1- Технически спецификации, п,бликувани на 01.06.2018г.Обяснителна записка, публикувана на 01.06.2018г.Количествена сметка, пубикувана на 01.06.2018г.Схема на вътрешна мрежа, с. Боровина, публикувана на 01.06.2018г.Приложение №2-Указания и изисквания, публикувани на 01.06.2018г.Приложение №3- Проект на договор, публикуван на 01.06.2018г.Приложение №4- Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 01.06.2018г.Приложение №5- Образци, публикувани на 01.06.1018г.Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 18.06.2018г.Протокол от работата на комисията, публикуван на 28.06.2018г.Договор с приложения, публикувани на 12.07.2018г.

„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР , ЗА СТРОЕЖИ: ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБЩА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕОБХОДИМОТО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДБО МАДАН“
17.05.2018
Решение №17/17.05.2018г. с ID 847440, публикувано на 18.05.2018г.Обявление с ID 847455, публикувано на 18.05.2018г.Документация за участие, публикувана на 18.05.2018г.Техническа спецификация, публикувана на 18.05.2018г.ПУП, публикувани на 18.05.2018г.ПИП, публикувани на 18.05.2018г.Методика за оценка, публикувана на 18.05.2018г.Образци за участие, публикувани на 18.05.2018г.еЕЕДОП, публикуван на 18.05.2018г.Образци за сключване на договор, публикувани на 18.05.2018г.Проект на договор, публикуван на 18.05.2018г.

Търсене