ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №8 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН
13.12.2018
На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 07.12.2018
11.12.2018
ПЪЛНИЯТ СПИСЪК  ВИЖ - ТУК

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ: СЧЕТОВОДИТЕЛ, ТОЙ И ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ ГР.МАДАН
07.12.2018
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ: СЧЕТОВОДИТЕЛ, ТОЙ И ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ ГР.МАДАН КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-430/23.11.2018 ГОДИНА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ ГР.МАДАН, СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА I И II ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТ СЧЕТОВОДИТЕЛ, ТОЙ И ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”  НА ОСП„ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ КЛАСИРА КАНДИДАТИТЕ В СЛЕДНИЯ РЕД:     № по ред Име, презиме, фамилия Общ брой точки от подбор по документи и събеседване Класиране 1 КАТЯ МИТКОВА ДЕМИРОВА 15 I             Трудово правоотношение възниква с лицето, което е класирано на първо място, считано от 02.01.2019 г.         Град Мадан  

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №9
06.12.2018
На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ГР.МАДАН ПО ДЛЪЖНОСТИ, КОИТО СЕ ДОПУСКАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ /ВТОРИ ЕТАП/.
03.12.2018
ПРОЕКТ: № BG05M9OP001-2.010-0702 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  В ОБЩИНА МАДАН"ГР.МАДАН   АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № BG05M9OP001-2.010-0702-C01   БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА МАДАН   ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ГР.МАДАН ПО ДЛЪЖНОСТИ, КОИТО СЕ ДОПУСКАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ /ВТОРИ ЕТАП/.   № Кандидат за персонал (име, презиме, фамилия) Статус Длъжност: Счетоводител, той и експерт „Човешки ресурси“ 1 КАТЯ МИТКОВА ДЕМИРОВА Допуска се до събеседване /втори етап на конкурса/                   ОДОБРИЛ: /положен подпис и печат/ ФАХРИ МОЛАЙСЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА МАДАН     Дата: 03.12.2018 г. Град Мадан

УВЕДОМЛЕНИЕ
15.11.2018
за откриване на производство по издаване на общ административен акт /по смисъла на АПК/

Търсене