ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

ОБЯВА
09.10.2019
Във връзка с откриване на нова социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства“ , Община Мадан обявява конкурс за длъжността „Управител/Директор”– едно работно място.   Минимални изисквания за заемане на длъжността: Образование – висше - бакалавър; Опит на ръководна позиция в социалната сфера минимум 1 г.   Необходими документи за кандидатстване: Заявление (по образец); Автобиография; Копие на документи за завършено образование; Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;   Място на работа: „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства“  Община Мадан Начин на провеждане на подбора: По документи.      Заявления ще се...

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 04.10.2019
09.10.2019
Пълният списък на лицата виж ТУК

ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
19.09.2019
На основание чл. 13 г ал.3 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения  се обявяват процедури  за набиране на предложения за доставка на продукти по схема “Училищен плод” и по схема “Училищно мляко” за следните детски градини: ДГ "Елица" - град Мадан  ДГ "Щурче" - с. Средногорци ДГ "Детелина" - с. Боровина ДГ "Пролет" - с. Букова поляна ДГ "Мир" - с. Върбина

СЪОБЩЕНИЕ
13.09.2019
На вниманието на лицата, извършващи дейност в местата за настаняване на територията на община Мадан!

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 04.09.2019
05.09.2019
Пълният списък виж ТУК 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА
04.09.2019
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси оповестявам датата за публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Мадан към 31.12.2018 г., която е 16.09.2019 година в 15:00часа в заседателната зала на ОбС - Мадан /етаж IV в сградата на общинска администрация/. Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета, могат да го направят всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в сградата на Община Мадан, етаж 4, стая 405. Приканвам всички граждани, представители на бизнеса и НПО и други лица, които са заинтересовани да се включат в публичното обсъждане.Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета...

Търсене