ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

ЗАПОВЕД № РД – 138/ 22.04.2019 г.
22.04.2019
ОТМЕНЯМ, Заповед №РД-115/08.04.2019г., с която е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, на 24.04.2019 г. в сградата на ОбА - Мадан, ул.Обединение №14, за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, с предназначение – за монтиране на автомат за топли напитки, с цел отстраняване на констатираните допуснати нарушения, относно формиране на депозит за участие и началната стъпка за наддаване, период за закупуване на тръжни документи, както и опасност от опорочаване на процедурата и засягане на интереси на желаещи да участват в търга.

ОБЯВЛЕНИЕ
18.04.2019
ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Мадан.

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 02.04.2019
05.04.2019
Пълният списък вижте ТУК 

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК
29.03.2019
До Любомир Карамфилов Карамфилов - пълният текст на съобщението - ТУК

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК
29.03.2019
До Димо Карамфилов Карамфилов - пълният текст на съобщението - ТУК

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК
26.03.2019
До Сенко Лазаров Овчаров - СЪОБЩЕНИЕ

Търсене