Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.

„Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна и улична мрежа на територията на Община Мадан за зимния период до 31.03.2019 г.“, с осем обособени позиции.
13.02.2019
Решение за откриване на процедура, публикувано на 13.02.2019г.

„Изграждане на градска градина с кътове за отдих, площи с декоративно озеленяване и паркинг към МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов“ гр. Мадан“
07.01.2019
1. Решение за откриване на процедура, публикувано на 07.01.2019г.2. Обявление за поръчка, публикувано на 07.01.2019г.3. Документация за участие, проект на договор и образци, публикувани на 07.01.2019г.4. Техническа спецификация, публикувана на 07.01.2019г.5. ЕЕДОП, публикуван на 07.01.2019г.6. Инвестиционен проект, публикуван на 07.01.2019г.7. КСС, публикувано на 07.01.2019г.8. Съобщение за отваряне на ценовите предложения, публикувано но  19.02.2019г.

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мадан
28.12.2018
1.Решение за откриване на процедура, публикувано на 28.12.2018г.2.Обявление на поръчка, публикувано на 28.12.2018г. 3.Документация, публикувана на 28.12.2018г.4.Приложение 1 - Техническа спецификация, публикувана на 28.12.2018г.5.Приложение 2 - Образци на документи, публикувани на 28.12.2018г.6.Приложение 3 - Образец на договор, публикуван на 28.12.2018г.7. Протокол № 1от работата на Комисията, публикуван на 15.02.2019г.8. Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 22.02.2019г.

„Ремонт на помещения във връзка с откриване на нов вид социална услуга „Център за настаняване от семеен тип“, включен в Общинската програма за развитие на социалните дейности на община Мадан“
12.12.2018
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПОбява №13 за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 12.12.2018г.Техническа спецификация, публикувана  на 12.12.2018г.Проектна документация, публикувана  на 12.12.2018г.Количествена сметка, публикувана  на 12.12.2018г.Проект на договор, публикуван на 12.12.2018г.Образци, публикувани на 12.12.2018г.Протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, публикуван на 07.01.2019г.Договор за възлагане на обществане поръчка №19 СВ -002/ 29.01.2019г., публикуван на 06.02.2019гПриложения към Договор №19 СВ -002/ 29.01.2019г., публикувани на 06.02.2019г

„Осъществяване на Авторски надзор по време на строителството по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”.
06.12.2018
На основание чл. 32, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят осигурява неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие и всички приложения към нея от датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.  Документацията за участие и всички приложения към нея са публикувани на 06.12.2018г. и са както следва:1. Решение за откриване на процедура2. Обявление на поръчка3. Документация за участие4. Проект на договор5. Инвестиционни проекти:5.1. Проекти за обект № 15.2. Проекти за обект № 25.3. Проекти за обект № 35.4. Проекти за обект № 45.5. Проекти за обект № 55.6. Проекти за обект № 65.7. Проекти за обект...

„Упражняване на Строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”.
06.12.2018
На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще осигури неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея, от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник” на Европейския съюз. І.Документацията за участие е публикувана, както следва: І.1-Публикация на 11.12.2018г. (вторник)  в Официален вестник на Европейския съюз: ТУК  І.2-Изпратено на 06.12.2018г. (четвъртък), публикувано на 10.12.2018г. (понеделник)  в РОП на АОП: ТУК ІІ.Осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея на 11.12.2018 г. (вторник), както следва:1. Решение...

Търсене