Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.

„Обзавеждане и оборудване на помещения за нуждите на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“
12.07.2019
1.Информация за публикувана на профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 12.07.2019г.2.Обява № 7 за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 12.07.2019г.3.Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата, публикувани на 12.07.2019г.4.Образци на документи, публикувани на 12.07.2019г.5.Техническа спецификация, публикувана на 12.07.2019г.6.Проект на договор, публикуван на 12.07.2019г.6.1 Техническа спецификация към договор, публикувана на 12.07.2019г.7.Приемо-предавателен протокол, публикуван на 12.07.2019г.8.Протокол за монтаж, публикуван на 12.07.2019г.

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МАДАН“
17.05.2019
1.Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл 20, ал.3 от ЗОП2.Обява № 6, публикувана на 17.05.2019г.3.Технически спецификации, публикувани на 17.05.2019г.4.Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата, публикувани на 17.05.2019г.5.Проект на договор, публикуван на 17.05.2019г.6.Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 17.05.2019г.7.Образец за документ за обществена поръчка, публикуван на 17.05.2019г.8.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, публикувана на 17.05.2019г.9.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, публикувана на 17.05.2019г.10.Предложение за изпълнение на поръчката, публикувано на 17.05.2019г.11.Декларация за съгласие с клаузите...

„Доставка на техника, необходима за експлоатацията на инсталацията за предварително третиране на територията на РДБО Мадан“
16.04.2019
І.Документацията за участие е публикувана, както следва: І.1-Обявление, изпратено  на 16.04.2019г. (вторник), публикувано на 18.04.2019г. (четвъртък) в Официален вестник на Европейския съюз: ТУК І.2-Решение и обявление, изпратени на 16.04.2019г. (вторник), публикувани на 18.04.2019г. (четвъртък)  в РОП на АОП: ТУКІІ.Осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея на 18.04.2019 г. (четвъртък), както следва:1.Решение за откриване на процедура, публикувано на 18.04.2019г.2.Обявлние за поръчка, публикувано на 18.04.2019г.3.Документация за участие, публикувана на 18.04.2019г.4.Техническа спецификация, публикувана на 18.04.2019г.5.Методика за определяне на комплексана оценка на офертите, публикувана на 18.04.2019г.6. Образци за участие, публикувани на 18.04.2019г.6.1 Образец ЕЕДОП, публикуван на...

„Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за облекло за работниците и служителите в общинските администрация и структури на община Мадан“
28.02.2019
1. Решение за откриване на процедура, публикувано на 28.02.2019г.2. Обявление за възлагане на поръчка, публикувано на 28.02.2019г.3. Документация, публикувана на 28.02.2019г.4. Техническо задание, публикувано на 28.02.2019г.5. Указания, публикувани на 28.02.2019г.6. Проект на договор, публикувано на 28.02.2019г.7. Образци, публикувани на 28.02.2019г.8. Методика, публикувана на 28.02.2019г. 9. Разяснение №1 до всички участници, публикувано на 14.03.2019г10. Разяснение № 2 до всички участници, публикувано на 15.03.2019г11. Разяснение № 3 до всички участници, публикувано на 18.03.2019г12.Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 21.05.2019г.13.Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 13.06.2019г.- Отменено!14.Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 08.07.2019г.15.Утвърдени протоколи от работата на комисията, публикувани на 18.07.2019г.16.Решение за определяне на изпълнител, публикувано...

"ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ ТЕХНИКА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА НА РСУО-МАДАН"
28.02.2019
І.Документацията за участие е публикувана, както следва: І.1-Обявление, изпратено  на 28.02.2019г. (четвъртък), публикувано на 05.03.2019г. (вторник) в Официален вестник на Европейския съюз: ТУК  І.2-Решение и обявление, изпратени на 28.02.2019г. (четвъртък), публикувани на 04.03.2019г. (понеделник)  в РОП на АОП: ТУК ІІ.Осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея на 05.03.2019 г. (вторник), както следва: 1. Решение за откриване на процедура, публикувано на 05.03.2019г2. Обявление за поръчка, публикувано на 05.03.2019г.3. Документация за участие, публикувана на 05.03.2019г.4. Техническа спецификация, публикувана на 05.03.2019г.5. Образци за участие, публикувани на 05.03.2019г.5.1. Образец ЕЕДОП, публикуван на 05.03.2019г.5.2. Образци за участие, публикувани на 05.03.2019г.5.3. Проект на...

„Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за работниците и служителите в общинските администрация и структури на община Мадан“
28.02.2019
1.   Решение за откриване на процедура, публикувано на 28.02.2019г.2.   Обявление за възлагане на поръчка, публикувано на 28.02.2019г.3.   Документация, публикувана на 28.02.2019г.4.   Техническо задание, публикувано на 28.02.2019г.5.   Указания, публикувани на 28.02.2019г.6.   Проект на договор, публикувано на 28.02.2019г.7.   Образци, публикувани на 28.02.2019г.8.   Методика, публикувана на 28.02.2019г. 9.   Разяснение №1 до всички участници, публикувано на 14.03.2019г10. Разяснение №2 до всички участници, публикувано на 15.03.2019г11. Разяснение №3 до всички участници, публикувано на 18.03.2019г12. Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 21.05.2019г.13. Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 10.06.2019г.14. Протокол №1 от работата на комисията от 26.03.2019г., публикуван на 19.06.2019г.15. Протокол №2 от работата на комисията от 20.05.2019г., публикуван на...

Търсене