Мадан в медиите

ОБЩИНИТЕ СЪС СТАНДАРТНИ ДОКУМЕНТИ В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ
23.07.2019
С Постановлението, публикувано в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г., се унифицират документи, свързани със заявяването и предоставянето на общински административни услуги, групирани в следните тематични раздели: Раздел “Устройство на територията” – шест услуги: 2027 „Издаване на скици за недвижими имоти” 2054 „Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж” 2082 „Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот” 2084 „Издаване на удостоверение за търпимост на строеж” 2112 „Издаване на разрешение за строеж” 2117 „Одобряване на подробен устройствен план” Раздел “Нотариална дейност” – три услуги 2015 „Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване” 2072 „Нотариално удостоверяване на верността...

ПОРЕДНО ЩЕДРО ДАРЕНИЕ НАПРАВИ НЕМСКА ФИРМА НА ОБЩИНА МАДАН
16.07.2019
Чек на стойност 2 000 евро дари немска фирма на Община Мадан.Зад добрата кауза застанаха за пореден път собственикът на фирма за производство на висококачествено, сертифицирано защитно облекло „HB Protective Wear Productios GmbH & CO.KG"- Клаус Бертхолд и местният бизнесмен, собственик на фирма „Омелия“ - Ясен Керменов. Средствата ще бъдат изразходени за закупуване на нови функционални болнични легла за пациентите на МБАЛ „Проф. Д-р К.Чилов“ – град Мадан.Дарението беше прието от зам.- кмета на община Мадан Явор Орлов, който изрази благодарност от името на кмета и цялото общинско ръководство към дарителите за отношението и примерът, който показват, чрез поредния им благороден...

УНИКАЛЕН ПО РОДА СИ ПРОЕКТ В СФЕРАТА НА МИННИЯ ТУРИЗЪМ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА В МАДАН
08.07.2019
Стартира изпълнението на ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” /SUSTAINABLE ECO-CULTURAL VALORIZATION OF MINES AND QUARRIES SITES IN THE CROSS-BORDER AREA – TERRA-MINE – B2 – 6c”/, съгласно сключен Договор за субсидия №.B2.6c.21/04.07.2019 г. по ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г., Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион”, Инвестиционен приоритет 6c „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природно и културното наследство”, Специфична цел „Да валолизира културно и природно наследство в трансграничния регион”.   Община Мадан е водещ Бенефициент (Бенефициент 1) по проекта, а партньори са: OБЩИНА ПИЛЕА-ХОРТИАТИС, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ /MUNICIPALITY OF PILEA-HORTIATIS,...

Стартира изпълнението на проект „ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА”
04.07.2019
Стартира изпълнението на проект „ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА”, съгласно сключен Договор за съвместна дейност № РД04-88/03.07.2019 г.     Общата стойност на проекта възлиза на 30 000, в т.ч.: 27 000 лв /90%/ - средства от Фонд „Социална закрила”; 3 000 лв /10 %/ - средства от Общинския бюджет на община Мадан.   Периодът на изпълнение на проекта е с продължителност 4 месеца- от 03.07.2019 г. до 31.10.2019 г. Основна цел на проекта е социално включване и подобряване на качеството на живот на целевата група – пълнолетни лица с психични разстройства, чрез...

ПОВЕЧЕ ОТ 14 КИЛОМЕТРА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА ЩЕ БЪДАТ ОБНОВЕНИ
27.06.2019
Вече е дадено началото на рехабилитацията на отсечката за село Боровина, като в момента се работи по разширяване на трасето, оформяне на пътното легло, изграждане на нови водостоци, банкети и трасе за широколентов интернет .От няколко дни стартира и втората отсечка от три километра на пътя за с. Студена. Средствата за инвестицията в инфраструктурните обекти са в размер на 6 598 401 лева и са по одобрен проект на общината от Програмата за развитие на селските райони.Проектът има за цел да подобри инфраструктурата на 4 общински пътя:Върбински мост - с. Върбина;Върбина – Студена ;Студена – Боровина;Мадан – Равно нивище -...

УТРЕ ПРЪСКАТ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ В МАДАН
27.06.2019
Общинска администрация Мадан уведомява, че на 28.06.2019 г. /петък/ ще се извърши третиране на тревните площи с препарат - Бандит 10 ЕВ против кърлежи и бълхи.Умоляват се всички лица да не използват тревните площи до изтичане на карантинния срок – 24 часа.

Търсене