Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Търгове и обявления > Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
Пазарни консултации с представяне на независими оферти на основание чл.44,ал.1 от ЗОП
ПОКАНА на основание чл.44,ал.1 от ЗОП във връзка с чл.29, ал.16 от НАРЕДБА №12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2."Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7"
" Проектиране и асфалтиране на вътрешна улична мрежа в кметство Вехтино, община Мадан, обща дължина 1100м и ср.широчина 3.30м"
Извършване на проектиране и строителство( инженеринг) на обект:" Проектиране и асфалтиране на вътрешна улична мрежа в кметство Вехтино, община Мадан, обща дължина 1100м. и средна широчина 3.30м
„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МАДАН“
„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МАДАН“
Общинска администрация,град Мадан – ремонт и реконструкция на покрив, по проект „Красива България”
„Общинска администрация,град Мадан – ремонт и реконструкция на покрив, по проект „Красива България”
„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 3143 /SML 1135/-ВЪРБИНА-КУПЕН-ГРАНИЦА ОБЩ. БАНИТЕ, В УЧАСТЪКА С. ВЪРБИНА - П.К. „ГЪБАТА”
„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 3143 /SML 1135/-ВЪРБИНА-КУПЕН-ГРАНИЦА ОБЩ. БАНИТЕ, В УЧАСТЪКА С. ВЪРБИНА - П.К. „ГЪБАТА” ОТ КМ.0+000 ДО КМ 1+275,77“.
"Сондажно хидрогеоложко проучване на територията на Община Мадан"
"Сондажно хидрогеоложко проучване на територията на Община Мадан"
„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема, по обособени позиции”
Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП с наименование: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема, по обособени позиции”. Конкретните параметри, обе ...