Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Търгове и обявления > ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ > Обявление Заповед №И-19 от 2017г.
ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

Обявление Заповед №И-19 от 2017г.

Община Мадан, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава че във връзка с постъпило заявление с вх.№96-К-87/10.07.2017г. от  Къдра Горанова Османова и приложеното предложение за изменение на ПУП, е издадена Заповед №И-19/13.07.2017г. на Кмета на община Мадан, с която се разрешава изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VI-жилищен комплекс в кв.98, гр.Мадан/кв.Батанци/, община Мадан.

Предлага се изменение на дворищната регулация на УПИ VI-жилищен комплекс по границите на поземлен имот с идентификатор 46045.502.72, съобразно кадастралната карта на гр.Мадан, одобрена със заповед №РД-18-6/25.01.2010г.

            Предлага се новообразуваният  урегулиран поземлен имот да се отреди за жилищна строителство..

Имотът се обслужва от съществуваща на място улица.

 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

Заповедта и предложението за изменение на ПУП се намират в стая №115, ет.1 на Общинска администрация-гр.Мадан и може да се прегледат от заинтересуваните всеки работен ден.