Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Търгове и обявления > ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ > Обявление на Решение №371 от 2017г н ...
ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

Обявление на Решение №371 от 2017г на ОбС

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Мадан, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на интересуващите се, че с Решение №371 от 21.06.2017г. Общински съвет - гр.Мадан разрешава да се изготви проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Кабел НН за външно ел.захранване за базова станция №3323 на „Теленор България“ЕАД“ в поземлен имот/ПИ/ 07017.1.553, землище с.Буково, община Мадан.

Решението не подлежи на оспорване /съгл. чл.124б, ал.4 от ЗУТ/.

        Заданието за изработване на проекта се намират в стая №115, ет.1 на Общинска администрация-гр.Мадан и може да се прегледа от заинтересуваните всеки работен ден.