Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Търгове и обявления > ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ > Обявление на Решение №370 от 2017г н ...
ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

Обявление на Решение №370 от 2017г на ОбС

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Мадан, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на интересуващите се, че с Решение №370 от 21.06.2017г. Общински съвет - гр.Мадан разрешава да се изготви проект за изменение на ПУП-план за регулация за ПИ 239, участващ в образуването на УПИ I-239 в кв.33, в образуването на улична регулация с осови точки: 257, 258, 239, 261 и 232, 231 и 328, и в образуването на терен за озеленяване в кв.31, в кв.33 и в кв.36 на с.Средногорци, община Мадан.

Решението не подлежи на оспорване /съгл. чл.124б, ал.4 от ЗУТ/.

        Заданието за изработване на проекта се намират в стая №115, ет.1 на Общинска администрация-гр.Мадан и може да се прегледа от заинтересуваните всеки работен ден.