Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Търгове и обявления > ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ > О Б Я В Л Е Н И Е ПО РЕДА НА ЧЛ ...
ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

О Б Я В Л Е Н И Е ПО РЕДА НА ЧЛ. 26 (3) ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

О Б Я В Л Е Н И Е  

 

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26 (3) ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

 

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на  Н А Р Е Д Б А № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.

 

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомяваме всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Мадан, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект изменение и допълнение на  Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.

 

 МОТИВИ за приемане изменение и допълнение на  Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.

 

  • Причини, които налагат приемането на  изменения и допълнения

 

Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата с нормите на Закона за за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност/ЗОАРАКСД/, ЗАКОН за предучилищното и училищното образование (както и законодателството в цялост);

 

  • Целите, които се поставят са:

 

1.    Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти;

2.    Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност;

3.    Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

  • Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

 

 

  • Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива

 

Съответствие на Наредбата с действащото законодателство.

 

  • Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

 

            Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта на местното самоуправление. Проектът на Наредбата НЕ противоречи и на други нормативни актове от по – висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

 

 Във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес:

гр. Мадан, ул. «Обединение» № 14 и/или 

e-mail: madanoba@gmail.com.

 

Приложение: